Zij-instroom (VOVO)

VOVO staat voor de overstap van een Voortgezet Onderwijs (VO) school naar een andere VO school. Dit geldt ook voor de overstap van een OPDC of andere VSO naar ons als VSO school.

Beschikbare plekken schooljaar '23-'24 (bewerkingsdatum 25-4-2024)

Locatie Jaar Route Kenmerk
Ramsesdreef (i-LaB!) 1 TL Internaliserende aanpak / internaliserend

Beschikbare plekken schooljaar 2024-2025 (bewerkingsdatum 25-4-2024)

Locatie Jaar Route Kenmerk
Ramsesdreef (i-LaB!) 2 TL Internaliserende aanpak / internaliserend
Ramsesdreef (i-LaB!) 2 TL Internaliserende aanpak / internaliserend
Ramsesdreef (i-LaB!) 2 Havo/vwo Internaliserende aanpak / internaliserend
Kranenburgerweg 4 TL Internaliserend / externaliserend (EI)
Kranenburgerweg 4 TL Internaliserend / externaliserend (EI)
Kranenburgerweg 4 TL Internaliserend / externaliserend (EI)
Kranenburgerweg 4 TL Internaliserend / externaliserend (EI)
Kranenburgerweg 4 TL Internaliserend / externaliserend (EI)

Consult n.a.v. dossier.

Voorafgaand aan een aanmelding op het Kromme Rijn College kan één van onze orthopedagogen meekijken in het dossier van leerling, dit heeft twee voordelen: het voorkomt dat een leerling aangemeld wordt voor een school die geen passend aanbod voor die leerling heeft en het dossier is al ter beschikking gesteld waardoor geen onnodige vertraging in de aanmeldprocedure optreedt.

In die gevallen waaruit blijkt dat na een dossier de beoordeling naar voren komt dat het Kromme Rijn College geen passende onderwijsplaats is voor een leerling, geven we advies over welke school mogelijk wel een passend onderwijsaanbod kan doen.

Aanmelden (VOVO)

Algemene toelatingseisen op het Kromme Rijn College zijn:

  • De leerling heeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
  • De leerling zijn/haar leerjaar en leerniveau passen binnen het onderwijs aanbod van het Kromme Rijn College.
  • De leerling heeft samen met zijn gezaghebbende (ouders/verzorgers) een volledig ingevuld aanmeldformulier inclusief ondertekening ingeleverd bij het Kromme Rijn College (inclusief bijbehorende kopieën, zie aanmeldformulier).
  • Het complete dossier van de leerling is bij het Kromme Rijn College in goede orde ontvangen, middels een beveiligde omgeving (voorkeur OT) door de huidige school.
  • Dossiers die niet compleet zijn kunnen niet in behandeling worden genomen.

De afgelopen jaren is het leerlingaantal op het KRC groeiende. De groei kan zorgen voor capaciteitsproblemen, op zowel huisvesting als formatie. Het is mogelijk dat dit ervoor zorgt dat de mogelijkheden om de leerling te plaatsen beperkt zijn. Plaatsruimtegebrek zorgt voor aanvullende criteria bij toelating/aanmelding:

  • Er is een mogelijkheid dat een totale leerlingenstop afgekondigd wordt. Er is geen plek beschikbaar en er wordt niet gewerkt met een wachtlijst.
  • Voor bepaalde groepen geldt een leerlingenstop (toelatingsstop), er wordt niet gewerkt met een wachtlijst.

Als blijkt dat er geen mogelijkheden meer zijn om een leerling in een passende groep te plaatsen, dan wordt de aanvraag tot toelating tot de school afgewezen. De leerling wordt in dat geval dus niet ingeschreven op het Kromme Rijn College. Zie toelatingsbeleid.

De Commissie van Begeleiding (CvB) heeft intern overleg op het Kromme Rijn College waarin o.a. wordt beoordeeld of de school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling (dossieranalyse). Dit gebeurt op basis van het dossier van de leerling. Er wordt een besluit genomen over het wel of niet toelaten van de leerling. Ook wordt gekeken op welk niveau en binnen welke klas (en locatie) hij/zij onderwijs kan volgen. Bij afwijzing geven we aan de ouders/verzorgers een advies over een alternatieve onderwijsplek. Bij toewijzing nodigen we leerling en ouders/verzorgers uit voor een intakegesprek, indien mogelijk samen met betrokken hulpverleners. Op deze manier dragen we samen zorg voor een goed traject voor de leerling.

Het Kromme Rijn College hanteert de samenwerkingsafspraken die binnen de provincie Utrecht samen met de samenwerkingsverbanden VO en de scholen zijn gemaakt. De samenwerkingsafspraken zijn samengesteld door de samenwerkingsverbanden ZOU, STERK VO, RUW en Eemland en worden gevolgd door het Kromme Rijn College. In deze afspraken staat beschreven dat wanneer voor een plek meerdere leerlingen in aanmerking komen, hebben leerlingen uit deze samenwerkingsverbanden voorrang.

Toelaatbaarheidsverklaring (VOVO)

Om toegelaten te worden op het Kromme Rijn College heeft elke leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, waarin een bekostiging voor een intensief arrangement is toegewezen. Indien u nog niet in het bezit bent van een TLV, dan vraagt de huidige VO-school van de leerling deze aan bij het Samenwerkingsverband (SWV) van uw regio. Na aanvraag, volgt vaak binnen 6 weken de uitspraak. De TLV is geen toegangsbewijs tot een school. Alle scholen hebben nog steeds hun toelatingsprocedure en beslissen zelf over de plaatsing van leerlingen. De TLV wordt afgegeven door het Samenwerkingsverband (SWV):

  • De eerste TLV door het SWV waar de leerling onder valt (woonplaats gebonden).
  • De volgende TLV(’s) door het SWV waar de eerste TLV door afgegeven is.