Groep 8

Het Kromme Rijn College hanteert de POVO-procedure met betrekking tot aanmeldingen. POVO staat voor de overgang van Primair Onderwijs (PO) naar Voortgezet Onderwijs (VO) en ook naar het VSO. De procedureis samengesteld door de samenwerkingsverbanden PO, ZOU, STERK VO, RUW en Eemland en wordt gevolgd door het Kromme Rijn College. Hierin staat beschreven welke stappen er doorlopen worden rondom de aanmelding richting het VSO. Voor leerlingen buiten deze samenwerkingsverbanden wordt dezelfde procedure gehanteerd door het Kromme Rijn College. De actuele procedure is te vinden op de volgende website.


Voor het basisonderwijs (regulier, SO en SBO) geldt:

 • Uiterlijk 15 maart 2023 aanmelden (door ouders via school van herkomst).
 • Altijd met een actueel en geëvalueerd OPP en een advies van een deskundige.

Vanuit het Kromme Rijn College geldt het volgende:

 • Voor 31 maart 2023 worden de aanmeldingen op volledigheid beoordeeld.
 • Op 31 maart worden de aanmeldingen vergeleken met de capaciteit van de school.
 • Bij te veel aanmeldingen wordt dit besproken op 4 april 2023 met alle VSO scholen en samenwerkingsverbanden.
 • Leerlingen die voor 15 maart 2023 zijn aangemeld krijgen tussen 4 april en uiterlijk 15 mei 2023 bericht of ze geplaatst zijn op de school van eerste voorkeur.
 • Aanmeldingen die na 15 maart 2023 zijn gedaan worden behandeld volgens de wettelijk geldende termijnen op volgorde van binnenkomst.

Algemeen

Algemene toelatingseisen op het Kromme Rijn College zijn:

 • De leerling zijn/haar leerjaar en leerniveau passen binnen het onderwijsaanbod van het Kromme Rijn College.
 • Voor sommige leerlingen is het helpend om na groep 7 een overstap te maken naar het VSO. In afstemming met het CvB kan er besproken worden of dit passend is en op welke manier dit traject ingevuld kan worden.
 • De leerling heeft samen met zijn gezaghebbende (ouders/verzorgers) een volledig ingevuld aanmeldformulier inclusief ondertekening ingeleverd bij het Kromme Rijn College (inclusief bijbehorende kopieën, zie aanmeldformulier)
 • Het complete dossier van de leerling is bij het Kromme Rijn College in goede orde ontvangen, middels een beveiligde omgeving (voorkeur OT) door de huidige school.
 • Voor leerlingen uit de provincie Utrecht geldt dat er minimaal één deskundigheidsverklaring geschreven is, deze is toegevoegd bij de rest van het dossier.
 • Dossiers die niet compleet zijn kunnen niet in behandeling worden genomen.

De Commissie van Begeleiding (CvB) heeft intern overleg op het Kromme Rijn College waarin o.a. wordt beoordeeld of de school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling (dossieranalyse). Dit gebeurt op basis van het dossier van de leerling. Er wordt een besluit genomen over het wel of niet toelaten van de leerling. Ook wordt gekeken op welk niveau en binnen welke klas (en locatie) hij/zij onderwijs kan volgen. Bij afwijzing geven we aan de ouders/verzorgers een advies over een alternatieve onderwijsplek. Bij toewijzing nodigen we leerling en ouders/verzorgers uit voor een intakegesprek, indien mogelijk samen met betrokken hulpverleners. Op deze manier dragen we samen zorg voor een goed traject voor de leerling.

Toelaatbaarheidsverklaring (POVO)

Wanneer een leerling is toegelaten op het Kromme Rijn College wordt er door het CvB een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd, waarin een bekostiging voor een intensief arrangement is toegewezen. Vanuit de POVO procedure wordt er voor de leerlingen uit de provincie Utrecht minimaal één deskundigheidsadvies toegevoegd aan het dossier ten behoeve van de aanvraag van de TLV. De TLV zal aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband waar de woonplaats van de leerling onder valt.

POVO ruimte beschikbaar voor schooljaar 24-25

De afgelopen jaren konden alle leerlingen uit groep 8, die zich hadden aangemeld, en passend waren, een plek krijgen op het Kromme Rijn College. Er was dus geen sprake van loting.