Groep 8

Het Kromme Rijn College hanteert de POVO-procedure met betrekking tot aanmeldingen. POVO staat voor de overgang van Primair Onderwijs (PO) naar Voortgezet Onderwijs (VO) en ook naar het VSO. De procedureis samengesteld door de samenwerkingsverbanden PO, ZOU, STERK VO, RUW en Eemland en wordt gevolgd door het Kromme Rijn College. Hierin staat beschreven welke stappen er doorlopen worden rondom de aanmelding richting het VSO. De actuele procedure is te vinden op de volgende website.


Voor het basisonderwijs (regulier, SO en SBO) geldt:

 • Uiterlijk 15 januari gegevens voor de inventarisatielijst aanleveren bij swv VO (door swv PO).
 • Uiterlijk 15 maart 2024 aanmelden (door ouders/verzorgers via school van herkomst). De daadwerkelijke aanmelding bij vso-scholen vindt plaats van 1 maart 2024 - 15 maart 2024.
 • Altijd met een actueel en geëvalueerd OPP en een advies van een deskundige.

Vanuit het Kromme Rijn College geldt het volgende:

 • In het regionaal schoolleidersoverleg van 30 januari 2024 en het bestuurlijk overleg van 6 februari 2024 wordt de match tussen verwachte vraag en capaciteit besproken. Indien nodig acteert het VSO gezamenlijk met VO en samenwerkingsverbanden hierop.
 • Voor 18 maart 2024 worden de aanmeldingen gematcht met de capaciteit van het KRC.
 • In het uiterste geval van loting vindt deze decentraal plaats op 18 maart 2024. Daarna start de tweede ronde. Aanmeldingen in de tweede ronde worden behandeld op datum van de aanmelding.
 • Stand van zaken aanmeldingen en knelpunten wordt besproken met alle VSO scholen en swv-en VO op 26 maart 2024 en in een bestuurlijk overleg in de week van 1 april 2024.
 • Uiterlijk 26 april 2024 krijgen de leerlingen die zich hebben aangemeld voor 18 maart 2024 bericht of ze geplaatst zijn op de school van eerste voorkeur.
 • Vso scholen vragen binnen 6 weken, dus uiterlijk 13 mei, een TLV aan. Plaatsing is pas definitief wanneer deze is toegekend.
 • Na 20 mei zullen de vso-scholen (indien er plaatsen beschikbaar zijn) tevens de deuren openen voor de leerlingen die woonachtig zijn in andere samenwerkingsverbanden en/of leerlingen die zich onverwacht toch nog aanmelden van onze eigen vijf samenwerkingsverbanden.

Algemeen

Algemene toelatingseisen op het Kromme Rijn College zijn:

 • De leerling zijn/haar leerjaar en leerniveau passen binnen het onderwijsaanbod van het Kromme Rijn College.
 • Voor sommige leerlingen is het helpend om na groep 7 een overstap te maken naar het VSO. In afstemming met het CvB kan er besproken worden of dit passend is en op welke manier dit traject ingevuld kan worden.
 • De leerling heeft samen met zijn gezaghebbende (ouders/verzorgers) een volledig ingevuld aanmeldformulier inclusief ondertekening ingeleverd bij het Kromme Rijn College (inclusief bijbehorende kopieën, zie aanmeldformulier)
 • Het complete dossier van de leerling is bij het Kromme Rijn College in goede orde ontvangen, middels een beveiligde omgeving (voorkeur OT) door de huidige school.
 • Voor leerlingen uit de provincie Utrecht geldt dat er minimaal één deskundigheidsverklaring geschreven is, deze is toegevoegd bij de rest van het dossier.
 • Dossiers die niet compleet zijn kunnen niet in behandeling worden genomen.

De Commissie van Begeleiding (CvB) heeft intern overleg op het Kromme Rijn College waarin o.a. wordt beoordeeld of de school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling (dossieranalyse). Dit gebeurt op basis van het dossier van de leerling. Er wordt een besluit genomen over het wel of niet toelaten van de leerling. Ook wordt gekeken op welk niveau en binnen welke klas (en locatie) hij/zij onderwijs kan volgen. Bij afwijzing geven we aan de ouders/verzorgers een advies over een alternatieve onderwijsplek. Bij toewijzing nodigen we leerling en ouders/verzorgers uit voor een intakegesprek, indien mogelijk samen met betrokken hulpverleners. Op deze manier dragen we samen zorg voor een goed traject voor de leerling.

Toelaatbaarheidsverklaring (POVO)

Wanneer een leerling is toegelaten op het Kromme Rijn College wordt er door het CvB een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd, waarin een bekostiging voor een intensief arrangement is toegewezen. Vanuit de POVO procedure wordt er voor de leerlingen uit de provincie Utrecht minimaal één deskundigheidsadvies toegevoegd aan het dossier ten behoeve van de aanvraag van de TLV. De TLV zal aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband waar de woonplaats van de leerling onder valt.

POVO ruimte beschikbaar voor schooljaar 24-25

De afgelopen jaren konden alle leerlingen uit groep 8, die zich hadden aangemeld, en passend waren, een plek krijgen op het Kromme Rijn College. Er was dus geen sprake van loting.

Beschikbare plekken POVO schooljaar 2024-2025 (publicatiedatum: 10-01-2024)

 • 35 plekken voor leerroute PRO, basis en kader
 • 20 plekken voor leerroute TL, HAVO en VWO

Het Kromme Rijn College kent 3 locaties. Op basis van leerlingkenmerken, ondersteuningsbehoeften, leerniveau en uitstroomperspectief wordt in de instroomprocedure door het CvB gekeken welke locatie en klas het best passend is voor de leerling.