Samenwerking

Ouders/verzorgers
Het is belangrijk dat de school, ouders/verzorgers en de leerling goed samenwerken. Vijf a zes keer per jaar zijn voortgangsgesprekken met leerling, ouders/verzorgers en de mentor om de ontwikkeling van de leerling te bespreken. Op het Kromme Rijn College werken deskundige medewerkers die samen met de ouders/verzorgers en de leerling kijken wat de beste aanpak voor de leerling is passend binnen de school.

Samenwerking met kernpartners

Het Kromme Rijn College werkt samen met verschillende partners binnen de school. Zij werken ook onderling nauw samen. Onze kernpartners zijn:

Begeleider passend onderwijs
Het Kromme Rijn College heeft een vaste begeleider passend onderwijs toegewezen gekregen van het Samenwerkingsverband Sterk VO (www.sterkvo.nl). Zij bekijken samen met de leerling, ouders/verzorgers en school welke ondersteuningsbehoefte een leerling heeft. Zij werken nauw samen met de kernpartners jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werk en leerplicht.

Gezinswerker
De gezinswerker is de verbinding tussen school en thuis. Vanuit haar expertise heeft zij veel contact met instanties en/of ouders/verzorgers. De school heeft afspraken gemaakt de gezinswerker laagdrempelig in te zetten in het belang van de leerlingen. Dat betekent in de praktijk dat de gezinswerker aanschuift bij oudergesprekken op verzoek van de mentor. In sommige gevallen voert de gezinswerker individuele gesprekken met de leerling. De gezinswerker is ook onze preventieve verbinding met Save en Veilig met thuis.

Leerplicht
We werken nauw samen met de afdeling Leerplicht om (ongeoorloofd) schoolverzuim tegen te gaan. Met de leerplichtambtenaar bespreken we regelmatig het verzuimbeleid van de school en daarnaast hebben de mentoren op leerlingniveau met de leerplichtambtenaar contact. Bij bovengemiddeld verzuim worden leerlingen en ouders/verzorgers uitgenodigd of zit de leerplichtambtenaar het voortgangsgesprek bij.

Jeugdgezondheidszorg
Als er over de gezondheid van leerlingen vragen zijn, wordt de jeugdarts ingeschakeld. De mentor heeft hierover altijd contact met de ouders/verzorgers. De jeugdarts houdt spreekuur op school en over de inhoudelijke zaak kan de schoolarts alleen met toestemming van de ouders verslag uitbrengen aan school. De terugkoppeling van de jeugdarts is aan de Commissie van Begeleiding. Uit de commissie van begeleiding informeert de orthopedagoog ‘gepast’ de mentor.

Samenwerking met andere Utrechtse instanties
Het Kromme Rijn College maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Sterk VO. Scholen in Utrecht en de regio werken samen om de ondersteuning voor leerlingen in het voortgezet onderwijs te realiseren. Daarnaast heeft het Kromme Rijn College contact met de andere Samenwerkingsverbanden uit de regio, verslavingszorg, de wijkagent, Samen Veilig Midden Nederland en andere hulpverlenende instanties. Als het contact gaat over een specifieke leerling, dan worden de ouders/verzorgers hiervan op de hoogte gesteld.

ESF en REACT-EU

Het Kromme Rijn College krijgt ook dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds en vanuit REACT-EU. Deze subsidies worden bij ons op school ingezet op activiteiten om de stap naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen.


Beeld: ©EUHet fonds (ESF) ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.