Protocollen en documenten

Schoolveiligheidsplan

Scholen in PO en VO zijn sinds 1 januari 2006 verplicht een plan op te stellen voor veiligheid, gezondheid en milieu conform de cao’s basis- en voorgezet onderwijs. Dit plan wordt ook wel (school-) veiligheidsplan genoemd. Hierin beschrijft een school hoe zij fysieke en sociale veiligheid in en om het schoolgebouw waarborgt. Hieronder valt ook de aanpak tegen het pesten. Meestal legt de school in een pestprotocol vast wat zij onder pesten verstaat, hoe de school dit gedrag signaleert en hoe zij ermee omgaat. Op het Kromme Rijn College vangen we dit in ons omgangsprotocol. In taal sluit dit aan bij ons pedagogisch klimaat en binnen ons pedagogisch handelen.

  • Schoolveiligheidsplan Kromme Rijn College
  • Omgangsprotocol
  • Protocol medicatie en medisch handelen
  • Protocol schorsen en verwijderen

Onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de Rijksoverheid vastgesteld hoeveel uur onderwijs leerlingen moeten (kunnen) volgen. Er zijn wettelijke normen voor onderwijstijd ook voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs hebben hetzelfde aantal uren als voor het gewone voortgezet onderwijs per opleiding. Als Kromme Rijn College maken wij zelf de lesroosters op basis van de norm en de lessentabel per leerroute. Soms is een tijdelijke aanpassing in onderwijstijd nodig. Een leerling heeft dan een stappenplan.

Toetsing en afsluiting