Samenwerkingspartners

Het is belangrijk dat de school, ouders/verzorgers en de leerling goed samenwerken, vooral als een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Op het Kromme Rijn College werken deskundige medewerkers die samen met de ouders/verzorgers en de leerling kijken wat de beste aanpak voor de leerling is.

Samenwerking met externen binnen de school

Het Kromme Rijn College werkt samen met verschillende externen binnen de school. Zij werken ook onderling nauw samen. Onze kernpartners zijn:

Begeleider passend onderwijs

Het Kromme Rijn College hebben een vaste begeleider passend onderwijs toegewezen gekregen van het Samenwerkingsverband Sterk VO (www.sterkvo.nl). Zij bekijken samen met de leerling, ouders/verzorgers en school welke ondersteuningsbehoefte een leerling heeft. Zij werken nauw samen met de kernpartners jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werk en leerplicht.

Gezinswerker

De gezinswerker is de verbinding tussen school en thuis. Vanuit haar expertise heeft zij veel contact met instanties en/of ouders/verzorgers. De school heeft afspraken gemaakt de gezinswerker laagdrempelig in te zetten in het belang van de leerlingen. Dat betekent in de praktijk dat de gezinswerker aanschuift bij oudergesprekken op verzoek van de mentor. In sommige gevallen voert de gezinswerker individuele gesprekken met de leerling.  De gezinswerker is ook onze preventieve verbinding met Save en Veilig met thuis. 

Leerplicht

We werken nauw samen met de afdeling Leerplicht om (ongeoorloofd) schoolverzuim tegen te gaan. Met de leerplichtambtenaar bespreken we regelmatig het verzuimbeleid van de school en daarnaast hebben de mentoren op leerlingniveau met de leerplichtambtenaar contact. Bij bovengemiddeld verzuim worden leerlingen en ouders/verzorgers uitgenodigd of zit de leerplichtambtenaar het oudergesprek bij.

Jeugdgezondheidszorg

Als er over de gezondheid van leerlingen vragen zijn, wordt de jeugdarts ingeschakeld. De mentor heeft hierover altijd contact met de ouders/verzorgers. De jeugdarts houdt spreekuur op school en over de inhoudelijke zaak kan de schoolarts alleen met toestemming van de ouders verslag uitbrengen aan school. De terugkoppeling van de jeugdarts is aan de Commissie van Begeleiding. Uit de commissie van begeleiding informeert de orthopedagoog  ‘gepast’ de mentor. 

Samenwerking met andere Utrechtse instanties

Het Kromme Rijn College maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Sterk VO. Scholen in Utrecht en de regio werken samen om de ondersteuning voor leerlingen in het voortgezet onderwijs te realiseren. Daarnaast heeft het Kromme Rijn College contact met de Samenwerkingsverbanden uit de regio, verslavingszorg, de wijkagent, Samen Veilig Midden Nederland en andere hulpverlenende instanties. Als het contact gaat over een specifieke leerling, dan worden de ouders/verzorgers hiervan op de hoogte gesteld.

 

>> Terug naar Kromme Rijn College