Onderwijs

Het Kromme Rijn College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en biedt onderwijs aan leerlingen van 11 tot en met 17 jaar met internaliserende- en of externaliserende gedragsproblematiek, een gedragsstoornis, een aandachtstekortstoornis of een niet-gediagnosticeerd gedragsprobleem. Dit kan ook in combinatie met de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS). De school heeft als doel het (leer)gedrag van leerlingen te beïnvloeden om zo tot betere leerprestaties te komen. Dit doen we door het onderwijs goed te organiseren en hierbij rekening te houden met de ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen.

Onderwijsniveaus

Op het Kromme Rijn College wordt onderwijs verzorgd voor het havo, het vmbo; basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg of theoretische leerweg en het praktijkonderwijs. Dit is in samenwerking met de praktijkscholen Pouwer College, Kranenburg en de Baanbreker. Het doel is dat leerlingen uiteindelijk weer teruggaan naar hun school.

16 jaar en ouder

Voor leerlingen van 16 jaar en ouder en leerlingen die aan het eind van leerjaar 3 vmbo of praktijkonderwijs niet kunnen uitstromen bieden we de mogelijkheid om intern over te stappen naar de voorbereidende arbeidsroute (VAR). Deze route maakt een combinatie van leren en werken mogelijk voor leerlingen met deze onderwijsbehoefte. Naar behoefte loopt een leerling stage op een leerwerkplek en komt voor onderwijsdagen op school.

Het Kromme Rijn College biedt in samenwerking met het Trajectum college voor vmbo leerlingen de mogelijkheid om examen te doen in de leer-werktraject (lwt) route. Dit is niet een volledig vmbo bbl diploma maar een vmbo lwt diploma in de vakken Nederlands en het profiel Dienstverlening en Producten. Het geeft de leerlingen toegang tot niveau 2 mbo opleidingen.

Een tweede mogelijkheid biedt het Kromme Rijn College in Brancheopleidingen. Binnen school is dat de diplomaroute voor de opleiding Keuken assistent vanuit de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) of de opleiding Beveiliging, gekoppeld aan specifieke stages kunnen de leerlingen voor andere brancheopleidingen kiezen, bijvoorbeeld een barbiersopleiding of scholing als dakdekker.

Deze opleidingen zijn gericht op het behalen van een diploma dat toegang biedt tot vervolgonderwijs op het mbo, maar kan ook leiden tot uitstroom naar werk. In de diploma-eindfase zijn het aantal stagedagen twee en komen de leerlingen drie dagen naar school. 

Als tijdens het verblijf op het Kromme Rijn College blijkt dat het perspectief op vervolgonderwijs wijzigt, dan helpt de school bij de toeleiding naar arbeid. Deze begeleiding is individueel maatwerk in samenwerking met externe gespecialiseerde partijen.

Van intensief naar regulier, soms via het medium

Wij hebben als intensief arrangement de missie om alle leerlingen binnen drie jaar te laten uitstromen naar regulier onderwijs. Om dit hoe doel te bereiken zijn binnen ons programma de eisen voor deze leerbestemming geformuleerd en de toeleiding hierop gericht. Echter, voor veel leerlingen is een tussenstap nodig om hun doel te bereiken. Met het OPDC Utrecht (medium arrangement) kennen wij een goede samenwerking en zijn transparante aansluitingsafspraken gemaakt. In de tussenvoorziening vervolgt de leerling de leerroute op weg naar het diploma en/of regulier onderwijs. Leerlingen die het 3e leerjaar afsluiten op het Kromme Rijn College stappen voor het eindexamentraject in principe altijd over naar deze ‘tussenvoorziening’. Het OPDC kent naast hun gangbare (examen)klassen ook een speciale eindexamengroep die samen met medewerkers van onze school is georganiseerd. Hiermee hebben wij het juiste antwoord om onze missie met leerlingen te laten slagen!

 

>> Terug naar Kromme Rijn College