Klachtenprocedure

Bij klachten kunnen de ouders/verzorgers contact opnemen met de betreffende medewerker van het Kromme Rijn College. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kan een klacht worden ingediend bij de directeur van de school. Momenteel zijn we het Klachtenreglement aan het actualiseren, u vindt deze binnenkort op deze pagina.

Landelijke Klachtencommissie
voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs

Het Kromme Rijn College is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs. Als een klacht niet binnen de school kan worden opgelost, worden ouders/verzorgers doorverwezen naar deze commissie. De commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht. De commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over de door het bevoegd gezag te nemen maatregelen.


Op de website www.onderwijsgeschillen.nl vindt u meer over de Landelijke Klachtencommissie. Op deze website wordt informatie gegeven over onder meer de relevante regelgeving, de procedure bij de behandeling van klachten en de samenstelling van de commissie. Klachten kunnen ook rechtstreeks met andere instanties besproken worden, zoals de Vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie op het nummer 0900 - 111 31 11, de Inspectie van het onderwijs via het nummer 088 - 66 96 194 of Leerplicht via: 030 - 28 62 660.