Ouderbrief november

Clock
02 december 2021
Bedankt

U kunt de brief hier downloaden in pdf formaat

 

Beste leerlingen, ouders / verzorgers,

Wat was november een mooie maand, met als hoogtepunt de lerend-werken meerdaagse van de leerlingen. Mooie ervaringen, prachtige verslagen en leuke stagebezoeken. Vanuit school wordt een bedankje voor de bedrijven en instellingen georganiseerd. In de week van 21-25 maart 2022 gaan de leerlingen opnieuw voor loopbaanoriëntatie de deur uit!

Afgelopen week was de laatste week van lesperiode A, lesperiode B start begin volgende week en loopt tot en met 11 maart 2022. Komende maandag, 6 december is rapportvergadering, de leerlingen zijn dan vrij! In de mentortijd dinsdag bespreekt de mentor het rapport met de leerlingen. Daarin wordt ook de herkansings- / herprofileringsmogelijkheid van twee toetsen bepaald voor donderdag- en /of vrijdagmiddag. Tijdens de ouderdag is het eerste rapport onderdeel van het oudergesprek. Deze derde ouderdag van het schooljaar is op maandag 20 december.

De mentoren nemen telefonisch contact op om een afspraak te plannen. De mentor roostert 30 minuten in om met u en uw kind / pupil te spreken. Vanwege de maatregelen zullen de gesprekken allemaal online zijn. De volgende onderwerpen komen aan bod:

• portfoliopresentatie door uw zoon / dochter / pupil

• rapport lesperiode A

• bespreken leerlingtevredenheidsonderzoek

• terugblik op periode oktober-december en vooruitblik op periode januari-februari

• ontwikkelperspectiefplan; leerlinggebonden doelen, instructiebehoefte, arrangement en interventies

• prognose schoolloopbaan en het intern verplaatsen naar een andere klas

December is de maand van activiteiten&feesten en de laatste week van het schooljaar (dinsdag 21 t/m vrijdag 24 december) staat natuurlijk in het teken van Kerstfeest en oud&nieuw. Toch is het een ‘gewone’ lesweek (ook vanwege covidbeperkingen) waarbinnen teams, klassen activiteiten -onder schooltijd- doen. Op vrijdag wordt het jaar 2021 feestelijk afgesloten met een klassenontbijt. Deze dag eindigt om 12.00 uur en dan start de Kerstvakantie tot en met de studiedag op maandag 10 januari. Op dinsdag 7 januari wordt iedereen weer op school verwacht.

Extra Ik vraag in deze brief aandacht voor een van de gebruiken die bij de laatste weken van het kalenderjaar horen; het afsteken van vuurwerk! In de mentorlessen besteden we daar nu al aandacht aan. Naast een aantal officiële, gemeentelijke regels en afspraken zijn er op het Kromme Rijn College duidelijke afspraken opgesteld. Belangrijk voor u en voor onze leerlingen is om te weten dat: vuurwerk niet meegenomen mag worden naar school. Het in bezit hebben van vuurwerk en zeker het afsteken ervan, betekent dat de leerling naar huis gestuurd wordt en pas weer op school kan worden toegelaten nadat er een gesprek met de ouders / verzorgers heeft plaatsgevonden. In ernstige gevallen kan zelfs worden besloten melding te doen bij de politie. Ik maak u erop attent dat onze school meedoet aan de schoolkluisjescontrole die jaarlijks plaatsvindt op alle scholen in Utrecht. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid nog voor de Kerstvakantie gebeuren, voor of na schooltijd. Let op! Wanneer de school de inhoud van een kluisje verdenkt is zij wel ‘vrij’ de Politie voor, tijdens of na schooltijd een kluisje te laten openen.

 

 

In deze periode is hard gewerkt om de korte (corona)afwezigheid van diverse docenten goed op te vangen. Om het ‘mechanisme’: bij ziekte van de mentor is de klas online te doorbreken is in sommige teams een herverdeling van de klassen gemaakt. Hierdoor is meer flexibele ruimte om schoolgang te continueren. Het omgekeerde is gedaan bij de examenklassen, waarbij wij van twee naar drie vmbo-klassen zijn gegaan.

Langdurig missen wij: orthopedagoog Kiki, is met zorgverlof gegaan tot maart ’22. Onze conciërge Ponchai, is aan het re-integreren op iKRC en conciërge Paul, is nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Hetzelfde geldt voor meester Danny. Wanneer dit voor onbepaalde tijd blijft, dan wordt met spoed een vacature uitgezet. In het herstel is gelukkig juf Amna steeds vaker en langer te zien op school. Helaas vervolgende twee collega’s hun loopbaan elders: meester Tonnie (VSO thuisnabij) en Ayoub (Zorginstelling) De invulling van de vacature / inhuur van uitzendkracht is met wisselend succes geschied. Het is geslaagd met de juffen Sarinah (VT) en Kelly (DT) en onderwijsassistent Matteo (iKRC). Ik merk op dat ik het bijzonder vind en een compliment waard hoe leerlingen positief reageren op deze wijzigingen.  

Ander personeelsnieuws is dat de personeelsgeleding van de MR is overgegaan naar juf Lieke en meester Thijs. Voor het oudergedeelte van de MR wordt volgende week contact opgenomen met ouders/verzorgers die eerder blijkt hebben gegeven in een ouderraad en/of MR interesse te hebben. Wanneer u interesse heeft laat u dat dan weten aan mij. Dan kan een eventuele verkiezing (meer dan twee ouders/verzorgers) voorbereid worden.  

Tenslotte is er definitief een positieve uitspraak gedaan voor onze toekomstige tweede locatie aan de Rubenslaan.  In overbrugging wordt op dit moment financieel onderzocht of een school locatie in Overvecht niet te duur is voor de gemeente. Bij groen licht zouden wij begin 2022 een langgewenst antwoord hebben op ons lokalentekort en exclusieve plek voor leerlingen die gebaat zijn bij een internaliserende aanpak. De optie voor noodlokalen aan de Mesdaglaan wordt niet verder onderzocht.  

Tot slot noem ik de Kerstvakantie-activiteitenweek. Deze wordt weer georganiseerd voor jongeren waarvoor continuïteit van schoolgang/begeleiding belangrijk is. De mentoren inventariseren bij uw zoon/dochter/pupil het nut en de noodzaak hieraan deel te nemen. Wanneer u deelname belangrijk vindt, neem dan contact op met de mentor. Naast activiteiten in de vakantie worden verschillende leerlingen weer voorspelbaar gebeld (of verrast) en is onze teamomgeving ‘open’ voor vragen.    

Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met mij.

Namens het schoolteam groet ik,

 Handtekening Wim

Wim van Ruitenbeek

Directeur (06-1479400)


« terug naar het nieuwsoverzicht