OPP

In het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) staat het uitstroomperspectief van de leerling. Om dat te bereiken is beschreven wat de leerling kan inzetten als positief bevorderende factoren en nodig heeft als tegenwicht voor negatief belemmerende factoren. In het OPP worden gedrags- en leerdoelen vastgesteld voor de leerling op pedagogisch, didactisch en organisatorisch gebied. Deze zijn bekend bij de docenten.

Het OPP wordt door de mentor in samenspraak met de psycholoog en/of orthopedagoog van de school gemaakt. Ouders/verzorgers en de leerling worden hierbij betrokken. Verder komt ook de doelstelling van passend onderwijs: ‘Eén kind, één plan’ tot uiting. Dat betekent dat de afspraken met externe (school)partijen zijn opgenomen. Het OPP wordt voor één schooljaar gemaakt en ondertekend door mentor, leerling en ouders/verzorgers. De Commissie van Begeleiding bekrachtigt het OPP bij de start van het schooljaar of traject (bij tussentijdse instroomleerlingen) en stelt het eventueel bij tijdens het schooljaar.

 

Leerlingvolgcyclus

De periodieke leerlingvolgcyclus (zie afbeelding hiernaast) is een instrument om vijf keer per jaar de voortgang van een leerling te evalueren. Hierdoor kunnen we de ontwikkeling op het gebied van gedrag en leren goed volgen. De conclusies worden iedere maandag in de laatste week voor een schoolvakantie met leerlingen en ouders/verzorgers besproken.

 

>> Terug naar Kromme Rijn College