Aanmelding en plaatsing

Oriëntatie

Het Kromme Rijn college kan, in aanloop naar aanmelding van een leerling, meekijken in het dossier als collegiale consultatie, om de onderwijsbehoeften van een leerling te beoordelen. De ouder(s)/verzorger(s) en de leerling geven hiervoor toestemming aan de school van herkomst die het Kromme Rijn college vervolgens uit kan nodigen om mee te kijken in Onderwijs Transparant, dit is een systeem dat wordt gebruikt om op een veilige manier dossiers uit te wisselen tussen scholen en samenwerkingsverbanden. Dit systeem geeft de mogelijkheid een dossier in te zien zonder dat dit al door de meekijkende school hoeft te worden ge-download. In die gevallen dat in het samenwerkingsverband van de school van herkomst Onderwijs Transparant niet wordt gebruikt, kunnen ouders de toestemming om het dossier te beoordelen rechtstreeks aan het Kromme Rijn college geven door het invullen en ondertekenen van een oriëntatieformulier (PDF) of een oriëntatieformulier (Word document). Na het ontvangen van het oriëntatieformulier neemt het Kromme Rijn college contact op met de school van herkomst om het dossier in te kunnen zien.

 

Het beoordelen van de dossiers van de leerlingen voorafgaand aan de aanmelding heeft twee voordelen: het voorkomt dat leerlingen aangemeld worden voor een school die geen passend aanbod voor die leerlingen heeft en het dossier is al ter beschikking gemaakt waardoor geen onnodige vertraging in de aanmeldprocedure optreedt.

In die gevallen waarin uit een dossier de beoordeling naar voren komt dat het Kromme Rijn college geen passende onderwijsplaats is voor een leerling, geven we advies over welke school mogelijk wel een goed onderwijsaanbod kan doen, we gaan hierin de zorgplicht van onze school niet uit de weg.

 

 Aanmelding

Zodra het advies uit de oriëntatie positief is neemt het Kromme Rijn college contact op met de ouders om hun kind/pupil aan te melden. Dit kunt u doen  door het invullen van het aanmeldformulier(PDF) of aanmeldformulier(Word document). De school van herkomst draagt via Onderwijs transparant (OT) het dossier definitief aan ons over. In het dossier zien we graag: het Ontwikkel Perspectiefplan van de school van herkomst, beschrijving van de onderwijsbehoefte van de leerling met belemmerende en bevorderende factoren en de didactische gegevens. Belangrijk voor ons is te weten voor welk niveau, studierichting en leerjaar de leerling wordt aangemeld.

De school van herkomst vraagt een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan en stuurt die zo snel mogelijk aan ons door.

 

Let op: Als voor uw kind vervoer moet worden geregeld naar het Kromme Rijn College geldt de volgende procedure: De ouders moeten zelf het leerlingenvervoer aanvragen via de gemeente. Op de site van elke gemeente kunt u vinden wat er nodig is vanuit de school om te beargumenteren waarom de leerling voor in aanmerking komt. U kunt bij onduidelijkheid of vragen bellen met de afdeling leerlingenvervoer van de gemeente waar u woont. De school van herkomst is bij deze aanvraag verantwoordelijk voor het opstellen van de schoolverklaring ten behoeve van leerlingenvervoer.

 

Als het dossier, de TLV en het ondertekende aanmeldformulier van ouders in goede orde door ons ontvangen zijn geldt de leerling als aangemeld.
Met ouders maken we dan een afspraak voor een intake gesprek en de leerling wordt binnen twee weken geplaatst. In het aanmeldformulier geven ouders toestemming aan het Kromme Rijn College om hun kind te bespreken met betrokken (gezins)voogden, hulpverleners of kernpartners in de Commissie van Begeleiding, als dit voor de ontwikkeling van de leerling zinvol is.

 

Commissie van Begeleiding (CvB)

De CvB is een intern overleg van het Kromme Rijn College waarin wordt beoordeeld of de school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling. Dit gebeurt op basis van het dossier van de leerling. Er wordt een besluit genomen over het wel of niet toelaten van de leerling. Bij afwijzing geven we aan de ouders/verzorgers een advies over een alternatieve onderwijsplek. Bij toewijzing nodigen we ouders/verzorgers uit voor een intakegesprek, samen met betrokken hulpverleners, indien mogelijk. Op deze manier dragen we samen zorg voor een goed traject voor de leerling.

 

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bespreken wij de eerste aanzet tot het Ontwikkelperspectiefplan (OPP). Dit is gemaakt door de psycholoog en/of orthopedagoog van de school. Verder maken we met elkaar afspraken over de datum wanneer de leerling begint en het traject gedurende de eerste weken op school. Als een leerling wordt aangemeld waarbij hulpvragen zijn met betrekking tot cognitieve en didactische capaciteiten, sociaal-emotionele ontwikkeling of er al diagnostiek plaatsvindt waarin de school kan bijdragen wordt de leerling in een diagnostische fase geplaatst. Er vindt diagnostiek plaats door de orthopedagoog om een helder beeld te krijgen van de leerling en diens ondersteuningsbehoeften. Diagnostiek bestaat bijvoorbeeld uit een ontwikkelingsanamnese, sociaal-emotionele vragenlijsten, intelligentietest, vragenlijsten en interviews naar leerstrategieën en studievaardigheden. Daarnaast kan er direct een training vanuit school worden opgezet, zoals bijvoorbeeld sociale vaardigheidstraining. De diagnostische fase is ongeveer 2-6 weken. Na vijf weken vindt een evaluatiegesprek plaats met ouders/verzorgers waarin met elkaar het uitstroomperspectief van de leerling wordt vastgesteld. Dit wordt vastgelegd in het Ontwikkelingsperspectiefplan.

 

>> Terug naar Aanmelden