Onderwijsinspectie bezoek

Clock
21 november 2017
Taart Krommerijnlogo

Gisteren heeft de onderwijsinspectie een verificatieonderzoek uitgevoerd. Ouders en leerlingen waren hierover geïnformeerd in de laatste ouderbrief. Dit bezoek was naar aanleiding van het vorige onderzoek op 4 april 2017. Destijds behaalde de school opnieuw een voldoende, maar de inspecteur(s) wilde de bestendiging zien na enkele maanden. Over het algemeen was de sfeer tijdens het bezoek plezierig en in de groepen waar escalaties en incidenten waren zijn deze hersteld door de ‘lastige’ leerlingen! Het was een maandag als alle andere, dus gaf het de (les)bezoekers een eerlijk beeld van de school. 

Dit onderzoek had als thema’s: sociale veiligheid, onderwijsresultaten en kwaliteitszorg (8 standaarden). Dat moest vanuit het inspectiekader op papier staan en zicht/hoorbaar zijn de les. In voorbereiding heeft de school al haar verwante onderzoeken, beleidstukken en resultaten toegezonden. Hierbij ook de verantwoording van onze schoolspecifieke aanpak, oftewel ons basishandelen.  Dit bestaat uit zestien onderdelen en is een samenhangend model met schoolvariabelen, lesframe, elektronisch leeromgeving, helpen<>helpen, reactieprocedure, wanordeladder, herstelrecht en de Positive behavior support (PBS) werkwijze. 

De dag startte met een presentatie door de directie en het beleidsteam dat werd vervolgd door een achttal lesbezoeken. ’s Middags zijn dossiers onderzocht en gesprekken gevoerd met de Commissie van Begeleiding, enkele leerlingen, een groep docenten en de directie. Aan het einde van een lange dag zijn de resultaten besproken in het bijzijn van een vertegenwoordiger van het schoolbestuur (SPO Utrecht). De terugkoppeling aan het schoolteam was uiteindelijk positief! 

De bevinding van de twee inspecteurs is dat de school zich positief ontwikkeld heeft sinds april 2017 (en maart 2015). De inspectie heeft respect voor een consistent schoolmodel. Een model dat vraagt om reflectie bij leraren en leerlingen. De inspectie ziet dat deze aanpak de mogelijkheid in zich heeft om het te laten werken voor deze leerlingen, maar zien tegelijk dat het veel vraagt van zowel de leraren als de leerlingen. De werking hangt af van de mate van implementatie. Die móet 100% zijn, anders verliest het z'n kracht. Tegelijk ziet de inspectie dat het in de praktijk nog niet voldoende (- 100%) wordt uitgevoerd. De inspectie merkt ook op dat de school hiervan zelf goed op de hoogte is. De uitvoering is beter dan de vorige keer, maar als de leerlingen merken dat het niet goed genoeg is, haken ze af. Het vraagt dat de leerlingen het gezag van de leraren erkennen. De inspectie ziet dat niet alle leerlingen voldoende reageren op het ingezette model.    

In de uiteindelijke beoordeling van de acht standaarden zijn zeven voldoende (88%). Dat betreft de standaarden: zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2), sociale veiligheid (SK1), pedagogisch klimaat (SK2), kwaliteitszorg (KA1), kwaliteitscultuur (KA2) en onderwijsresulaten (OR): 1. Resultaten, en 2. Vervolgsucces.  De standaard Sociale en maatschappelijke competenties (OR2) isnog onvoldoende, omdat de school nog geen eigen verwachtingen heeft geformuleerd en heeft dus nog geen zicht op de normen voor de sociale opbrengsten. De school heeft benoemd dat hiervoor het instrument van de academische werkplaats gebruikt wordt. De inspectie ziet dat er aandacht voor is, maar kan nog geen voldoende oordeel geven omdat de opbrengsten door de school nog niet zijn geduid.  

Al met al een prachtig resultaat die de groei en ontwikkeling van de school recht doet! Dat is een grote felicitatie waard aan het schoolteam en onze leerlingen! Met de leerlingen gaan wij een gepaste manier bedenken om dit belangrijke moment groots te vieren. Vandaag in elk geval in het klein met een heerlijke klassentaart. 


« terug naar het nieuwsoverzicht